banner_001 banner_002 banner_003
banner_004 banner_005 banner_006
banner_007 banner_008 banner_009
border border
history

ปี 1949 คุณพ่อบรัวซาต์ เจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนา ได้มาซื้อที่ดินผืนใหญ่บริเวณตลาดบ้านแพนเพื่อต้องการจะย้ายวัดบ้านปลาย นามาอยู่ที่นี่เนื่องจากท่านเห็นว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชน ทำมาหากินสะดวก เป็นประโยชน์ต่องานแพร่ธรรม ปี 1950 ท่านจึงรื้ออาคาร ต่า งๆของวัดบ้านปลายนา ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน บ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักซิสเตอร์แล้วมาสร้างโรงเรียนที่บ้านแพนสร้างบ้านพักพระสงฆ์ สร้างอาคารใหญ่อีกหลังหนึ่ง ใช้เป็นบ้านพักพระสงฆ์และวัดชั่วคราว และได้เตรียมสร้างวัดถาวรแต่ยังไม่ทันลงมือสร้าง ท่านก็ต้องกลับไป ประเทศฝรั่งเศสในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 1954

พระสังฆราชโชแรงได้แต่งตั้งคุณพ่อมิแชล ส้มจีน ปลัดของคุณพ่อบรัวซาต์ที่บ้านปลายนาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านแพนและเจ้ าเจ็ด แต่คุณพ่อมิแชลได้ส่งคุณพ่อเลโอนารด์ เดอเยซู ปลัดของท่านมาดูแลวัดบ้านแพนตั้งแต่ปี 1954 และให้จัดสร้างวัดแม่พระบังเกิดอย่างถาวร ส่วนตัวท่านเองมาดูแลในบางครั้ง คุณพ่อเลโอนารด์ได้เอาใจใส่และบริหารโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อบรัวซาต์เป็นผู้สร้าง อย่างใกล้ชิด จนทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามาก

ปี 1954 นี้เอง ท่านได้ขออนุอนุญาตทางราชการขยายโรงเรียน โดยก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง จึงมีอาคารเรียนรวมทั้งสิ้น 3 หลัง ต่อมาในปี 1955 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ต่อเติมอาคารเรียนหลังเดิมออกไปอีก 5 ห้อง และเปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 วันที่ 8 กันยายน1954 ท่านได้จัดฉลองแม่พระบังเกิด ที่บ้านแพนเป็นครั้งแรก มีพระสงฆ์มาร่วมในวันฉลองจำนวนมาก โดยมีคุณพ่อโอลลิเอร์ อธิการของคณะ M.E.P. แขวงกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีมิสซาซึ่งถวายกันกลางแจ้ง คุณพ่อเลโอนารด์ได้เริ่มลงมือก่อสร้างวั ดใหม่ในวันที่ 2 มีนาคม 1955 ท่านเป็นผู้คุมการก่อสร้างเองทั้งหมด สร้างเสร็จและทำพิธีเสกในวันที่ 19 สิงหาคม 1956 โดยพระสังฆราชโชแรงเป็นประธาน มีพระสงฆ์และสัตบุรุษจากวัดต่างๆมาร่วมในพิธีจำนวนมาก

ในวันที่ 16 มีนาคม 1958 วัดแม่พระบังเกิดก็ได้รับเกียรติจัดพิธีบวชสังฆานุกร ศวง ศุระศรางค์ เป็นพระสงฆ์ โดยมีพระสังฆราชโชแร งเป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งนำความปลื้มปิติยินดีมาสู่คริสตังวัดแม่พระบังเกิดและในเขตจังหวัดอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง และต่อมาในวันที่ 26 มีนาคม 1960 ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งให้จัดพิธีบวชสังฆานุกร บุญเลิศ ธาราฉัตร ลูกวัดเจ้าเจ็ด เป็นพระสงฆ์โดยมีพระสังฆราชโชแรงเป็นผู้ประกอบพิธี ในโอกาสนี้มีพระสงฆ์จำนวนมาก และสัตบุรุษตามวัดต่างๆมาร่วมในพิธี
 

 

back
border

วัดมารีย์สมภพ 10 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา (ฆ) ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์ 035-216543,035-216544